logo1

Witamy na stronie Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „Czos”.

Zapraszamy na cykl regat o Żeglarskie Grand Prix Mrągowa.
Celem regat jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich.
 
Kontakt:
11-700 Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 6
Prezes Zarządu: Mateusz Kossakowski
tel. 695 071 192
mail: regaty.czos@gmail.com
 
Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”
KRS:0000546606

REGON:36130781300000

NIP: 7422250088

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, zwane dalej Stowarzyszeniem, używa również nazwy skróconej MTR „Czos”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Mrągowo. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5

Cele Stowarzyszenia:

 1. Promocja, popularyzacja, aktywacja i rozwój żeglarstwa.
 2. Reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim osób.
 3. Podnoszenie umiejętności żeglarskich niezbędnych dla bezpiecznego uprawiania rekreacji żeglarskiej.
 4. Kultywowanie tradycji żeglarskich i tradycji bandery.
 5. Łączenie pokoleń żeglarzy na wodzie.
 6. Promocja i organizacja wolontariatu.
 7. Organizacja imprez sportowych.
 8. Wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji.
 9. Propagowanie i pomoc w zakresie rozwoju rekreacji i bezpieczeństwa na wodzie.
 10. Edukacja poprzez sport.
 11. Prowadzenie szkoleń w zakresie sportów wodnych.
 12. Upowszechnianie zainteresowań problemami gospodarki wodnej i ochrony środowiska wodnego.
 13. Prowadzenie działalności normatywnej, regulującej uprawianie żeglarstwa.
 14. Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia.
 15. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym działania rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży.
 16. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób ze środowisk zagrożonych dysfunkcja społeczna i patologia związaną z alkoholizmem w rodzinie w rodzinie, lub nadużywaniem innych środków (np. narkotyków).

§ 6

Stowarzyszenia realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Propagowanie i organizowanie rekreacji żeglarskiej.
 2. Propagowanie żeglarstwa, jako sposobu wychowania młodzieży.
 3. Propagowanie żeglarstwa, jako rodzinnego wielopokoleniowego hobby.
 4. Propagowanie żeglarstwa, jako sposobu życia w zgodzie z naturą i środowiskiem.
 5. Tworzenie warunków dla zaspokojenia i rozszerzenia zainteresowań żeglarzy, oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 6. Współdziałanie z instytucjami, oraz organizacjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, firmami i osobami prywatnymi, których działanie pomaga w realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 8. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
 9. Wydawanie wymaganych odrębnymi przepisami, dokumentów niezbędnych do uprawiania żeglarstwa.
 10. Dbanie o dobre obyczaje i propagowanie tradycji żeglarskich.
 11. Propagowanie żeglarstwa, jako sposobu przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym.

§ 7

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może być członkiem dozwolonych prawem związków i stowarzyszeń.

§ 8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
 2. Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie przedsiębiorstwa, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia.
 3. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 4. Stowarzyszenie będzie przeznaczać cały swój dochód na działalność statutową.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizycznie i osoby prawne, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkowie Stowarzyszenia uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Stowarzyszenia i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.
 4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Stowarzyszenia jest podpisanie deklaracji członkowskiej przez kandydata.

§ 11

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd i po opłaceniu składek.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym z ograniczeniami wynikającymi z § 10 ust. 3,
 2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 3. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
 5. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
 6. korzystać z urządzeń Stowarzyszeniaza uprzednią zgodą Zarządu,
 7. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 8. korzystać z godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 3. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. terminowo opłacać składki,
 5. działać z zachowaniem dobrych obyczajów żeglarskich.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 4. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez delegowanie swojego przedstawiciela na Walnym Zebraniu.
 6. Członkowie wspierający za zaproszeniem Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bezpośrednio lub poprzez delegowanie swojego przedstawiciela z głosem doradczym.

§ 15

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu osobom fizycznym i osobom prawnym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego.
 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym za uprzednią zgodą Zarządu.
 5. Członkowie honorowi nie muszą opłacać składek.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  2. wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem.

§ 17

Członkom Stowarzyszenia mogą być nadawane honorowe tytuły przyznawane przez Zarząd. Ustalenia w tym zakresie muszą być zawarte w regulaminie Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 3. Ta sama osoba fizyczna nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. O członkostwo w Zarządzie mogą ubiegać się jedynie członkowie Stowarzyszenia, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem.
 5. O członkostwo w Komisji Rewizyjnej mogą ubiegać się jedynie członkowie Stowarzyszenia, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem i nie są powiązani w żaden sposób z członkami Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania może być uchylona zwykłą większości głosów Walnego Zebrania Członków.
 7. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów, uprawnionych członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie w formie ustnej lub pisemnej.
 8. Do władz Stowarzyszenia wybierane są osoby fizyczne z największa liczbą głosów.
 9. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 10. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo do kooptacji do 1/3 ilości członków. Dokooptowanemu nie powierza się funkcji Przewodniczącego.
 11. W przypadku zbyt licznych wakatów musi zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 13. W imieniu stowarzyszenia jako pracodawcy albo zleceniodawcy umowę z członkiem Zarządu może podpisać jedynie członek Komisji Rewizyjnej. Zasadność wynagrodzeń dla członka Zarządu opiniuje Komisja Rewizyjna w drodze uchwały
 14. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 15. Wszelkie zawiadomienia oraz wiadomości przesłane przez Zarząd Stowarzyszenia do członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną (e-mail) uważa się za ważne.
 16. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 17. Głosowanie, za zgodą Zarządu, może również odbyć się drogą elektroniczną (e-mail), jeżeli głosowanie nie dotyczy zmian statutowych lub rozwiązania Stowarzyszenia. Głosowanie drogą elektroniczną (e-mail) będzie trwało minimum 3 dni od momentu wysłania materiałów, będących przedmiotem głosowania.
  1. Jeżeli po 3 dniach nie będzie wymaganego kworum, procedura wydłuża się do 7 dni do uzyskania wymaganego kworum.
  2. Jeżeli po 7 dniach od momentu wysłania materiałów nie będzie wymaganego kworum, głosowanie nad uchwałą zostaje zakończone, a uchwała nie zostaje przyjęta.

§ 19

 1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 18 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Członków, na którym Zarząd i Komisja Rewizyjna złoży sprawozdanie za okres kadencji i odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów,
  5. śmierci.
 2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za okres objęty sprawozdaniem,
  4. wybór członków Zarządu,
  5. wybór Komisji Rewizyjnej
  6. odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
  7. uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia, jeżeli wakat członków jest większy niż 1/3,
  8. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 16 ust.3,
  9. dokonywanie zmian w Statucie,
  10. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  11. decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
  12. decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 20 ust. 2 pkt a, b, c.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 16 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.
 4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
  1. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  2. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. b i c,
  3. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 3.
 5. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na piśmie za potwierdzeniem odbioru nie później niż 14dni przed tym terminem. Powiadomienie drogą przesłania wiadomości pocztą elektroniczną (e-mail) uznaje się za skuteczne.
 6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
 7. W przypadku nieobecności członka Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków, może go zastąpić pełnomocnik, pod warunkiem dostarczenia przez pełnomocnika pełnomocnictwa na piśmie.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w 2 terminach, które nie mogą być oddalone od siebie o mniej niż 15 minut. W drugim terminie podejmowane uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust 3 niniejszego paragrafu.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2, z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków.

§ 23

 1. Zarząd składa się z 4-6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu odbywającym się w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
  4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  5. uchwalanie preliminarzy budżetowych,
  6. rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu,
  7. zarządzanie majątkiem,
  8. uchwalanie okresowych planów działania,
  9. pozyskiwanie środków finansowych,
  10. powoływanie specjalnych komisji oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania,
  11. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 25

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu odbywającym się w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna może korzystać z usług biegłych i rzeczoznawców w niezbędnych przypadkach.
 3. Komisja Rewizyjna może zwracać się do władz państwowych i samorządowych o informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. coroczna kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi i żądanie wyjaśnień,
  2. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 21 ust. 4.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
  1. informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania odpowiednich wniosków i zaleceń w celu usunięcia uchybień,
  2. składania do Walnego Zgromadzenia Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz przedstawiania oceny działalności Zarządu.

§ 29

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30

 1. Majątek stowarzyszenia pochodzi z wpłat członków Stowarzyszenia, wpisowych z regat, darowizn, dotacji, zapisów i spadków, wpływów z działalności statutowej, świadczeń członków wspierających, wpływów ze zbiórek oraz imprez publicznych, z działalności gospodarczej.
 2. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Zarząd.

§ 31

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  1. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  2. 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  3. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
  4. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
  5. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  6. 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  7. 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  8. 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

§ 32

 1. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do działania w konkretnych sprawach Stowarzyszenia, w tym do udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

§ 33

 1. Stowarzyszenie nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
   są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników i osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 34

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora, oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. Po zakończeniu prac likwidator występuje z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Mrągowo 2015-05-07